Thứ Tư 04/10/2023 13:02 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch số 1507/SVHTT-TCPC ngày 05/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở

(HIEC) - Kế hoạch số 1507/SVHTT-TCPC ngày 05/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1547/KH-SVHTT ngày 06/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035" năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 1547/KH-SVHTT ngày 06/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035" năm 2023 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 878/KH-SVHTT ngày 07/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 878/KH-SVHTT ngày 07/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2023 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1001/KH-SVHTT ngày 13/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về phổ biến, triển khai Luật điện ảnh số 05/2022/QH ngày 15/6/2022 của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật điện ảnh.

(HIEC) - Kế hoạch phổ biến, triển khai Luật điện ảnh số 05/2022/QH ngày 15/6/2022 của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật điện ảnh. [Xem toàn bộ văn bản]

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

(HIEC) Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập[Xem toàn bộ văn bản]

Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

(HIEC) - Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập [Xem toàn bộ văn bản]

Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc lĩnh vực lưu trữ

(HIEC) -Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc lĩnh vực lưu trữ[Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC)- Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh[Xem toàn bộ văn bản]

Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

(HIEC) - Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa[Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 05/KH-TTTL ngày 20/2/2023 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về Hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm và thông tin cơ sở Quí II năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 05/KH-TTTL ngày 20/2/2023 của Trung tâm Thông tin Triển lãm về Hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm và thông tin cơ sở Quí II năm 2023[Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo số 88/VHCS-VP ngày 14/2/2023 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tổ chức một số hoạt động nghiệp vụ Văn hóa cơ sở năm 2023

(HIEC) - Thông báo số 88/VHCS-VP ngày 14/2/2023 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tổ chức một số hoạt động nghiệp vụ Văn hóa cơ sở năm 2023[Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 508/SVHTT-TCPC ngày 13/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

(HIEC) - Công văn số 508/SVHTT-TCPC ngày 13/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Quyết định số 179/QĐ-SVHTT ngày 01/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

(HIEC) - Quyết định số 179/QĐ-SVHTT ngày 01/2/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 27/1/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.[Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo số 1 Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

 Thông báo số 22/MTNATL-TLMTƯD ngày 31/1/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Thông báo về “Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023” [Xem toàn bộ văn bản]

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (02/3/1963-02/3/2023)

Tuyên truyền những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về quá trình xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc 60 năm qua lời căn dặn của Người “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn

Kế hoạch số 383/KH-SVHTT ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới ngành Văn hóa và Thể thao đến năm 2030

(HIEC) - Kế hoạch số 383/KH-SVHTT ngày 02 tháng 2 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới ngành Văn hóa và Thể thao đến năm 2030. [Xem toàn bộ văn bản]

Văn bản chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động

(HIEC) - Chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động

Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

(HIEC) - Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 5
Lượt truy cập: 2785014