Thứ Tư 21/02/2024 08:00 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Kế hoạch số 875 KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 875 KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1690 SVHTT-VP ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023 và công tác đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị trên địa bàn Thành phố

(HIEC) - Kế hoạch số 1690 SVHTT-VP ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023 và công tác đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị trên địa bàn Thành phố [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1559/KH-SVHTT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao

(HIEC) - Kế hoạch số 1559/KH-SVHTT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 1410 SVHTT- VP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Công văn số 546/STTTT-CNTT ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

(HIEC) - Công văn số 1410 SVHTT- VP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Công văn số 546/STTTT-CNTT ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số [Xem toàn bộ văn bản]

Hướng dẫn số 1316/SVHTT- TCPC ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến Hướng dẫn 01/HD-BTĐKT ngày 16/3/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố

(HIEC) - Hướng dẫn số 1316/SVHTT- TCPC ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến Hướng dẫn 01/HD-BTĐKT ngày 16/3/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 821/SVHTT- VP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

(HIEC) - Công văn số 821/SVHTT- VP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 1811/SVHTT-TCPC ngày 18/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19

(HIEC) - Công văn số 1811/SVHTT-TCPC ngày 18/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch số 1795 về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 26/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”, năm 2023 định hướng đến năm 2025

(HIEC) - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 26/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”, năm 2023 định hướng đến năm 2025 [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)

(HIEC) - Thông báo số 11/TB-TTTL ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023) [Xem toàn bộ văn bản]

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

(HIEC) - Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

(HIEC) - Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1507/SVHTT-TCPC ngày 05/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở

(HIEC) - Kế hoạch số 1507/SVHTT-TCPC ngày 05/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1547/KH-SVHTT ngày 06/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035" năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 1547/KH-SVHTT ngày 06/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án "Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035" năm 2023 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 878/KH-SVHTT ngày 07/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 878/KH-SVHTT ngày 07/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2023 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1001/KH-SVHTT ngày 13/3/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về phổ biến, triển khai Luật điện ảnh số 05/2022/QH ngày 15/6/2022 của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật điện ảnh.

(HIEC) - Kế hoạch phổ biến, triển khai Luật điện ảnh số 05/2022/QH ngày 15/6/2022 của Quốc hội và Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật điện ảnh. [Xem toàn bộ văn bản]

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

(HIEC) Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập[Xem toàn bộ văn bản]

Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

(HIEC) - Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập [Xem toàn bộ văn bản]

Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc lĩnh vực lưu trữ

(HIEC) -Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc lĩnh vực lưu trữ[Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

(HIEC)- Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh[Xem toàn bộ văn bản]

Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

(HIEC) - Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa[Xem toàn bộ văn bản]

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 10
Lượt truy cập: 402628