Thứ Ba 16/07/2024 08:56 GMT+7

Giới thiệu

TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Những năm 1980, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về ba chương trình kinh tế và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, Phòng Thông tin Cổ động Triển lãm lên đề án thành lập Công ty Quảng cáo Sài Gòn trực thuộc Phòng, sau đó tách ra hoạt động độc lập. Công ty là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo, một loại hình văn hóa - thông tin mới mẻ thời kỳ này. Năm 1990, thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Triển lãm cấp tỉnh – thành của Bộ Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phòng Thông tin Cổ động được Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định chuyển thành TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM (QĐ số 272/QĐ-UB ngày 01/8/1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

* VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện chức năng tham mưu quản lý, tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố, tổ chức triển lãm, tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước phục vụ cho các hoạt động của Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn Thành phố và các Sở, ban, ngành, quận – huyện. Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước.
2. Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

* NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về công tác tuyên truyền cổ động; tổ chức sáng tác trong hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh (ảnh thời sự, nghệ thuật), trong hoạt động mỹ thuật (tranh cổ động), hoạt động sáng tác ca khúc, múa; triển lãm.
a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm hàng năm trên địa bàn Thành phố; xây dựng các kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm về các dự án, đề án tuyên truyền cổ động, phát triển sự nghiệp văn hóa … trình Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt. Xây dựng các kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện sau khi đã được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt.
b) Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao công tác quy hoạch cổ động chính trị trên địa bàn Thành phố; công tác tuyên truyền cổ động cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu của Thành phố; công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động các thiết chế tuyên truyền cổ động, triển lãm trên địa bàn Thành phố.
c) Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở trong việc đánh giá, chấm điểm thi đua hàng năm đối với các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện (sau đây gọi là Trung tâm Văn hóa cấp huyện) về lĩnh vực tuyên truyền cổ động, triển lãm.
d) Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác phối hợp với các tỉnh, các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế thực hiện công tác tuyên truyền cổ động chính trị các lễ hội, sự kiện, các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức trong nước và ở nước ngoài.
2. Triển khai, tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cổ động, triển lãm.
a) Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cổ động, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị; các chương trình mục tiêu; các sự kiện văn hóa, thể thao cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế.
b) Tổ chức Liên hoan hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động, hội thi sáng tác tranh cổ động, sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật, các hoạt động sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao phục vụ công tác tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố.
c) Tổ chức sáng tác, biên tập, xuất bản và phát hành theo quy định các loại tài liệu tuyên truyền cổ động như: Khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh triển lãm, bài hát, kịch bản tuyên truyền, bản tin, băng đĩa phim… phục vụ công tác tuyên truyền cổ động.
d) Tổ chức các lễ hội, sự kiện; các dịch vụ kinh doanh văn hóa, thể thao như: Triển lãm, hội thảo, quảng cáo, in ấn, xuất bản… Thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao theo hướng xã hội hóa.
đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu tuyên truyền; đảm bảo công tác lưu trữ tài liệu an toàn, bảo mật. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
3. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị văn hóa cơ sở.
a) Nghiên cứu, chuẩn hóa hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền, triển lãm, cổ động trực quan; hướng dẫn các đơn vị văn hóa cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm; hướng dẫn nghiệp vụ Đội Tuyên truyền Lưu động thành phố Thủ Đức và các quận – huyện, phường – xã phục vụ nhiệm vụ chính trị; các chương trình mục tiêu; các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp thông tin tuyên truyền, cổ động, triển lãm... cho đội ngũ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở cấp quận – huyện, phường – xã và các đơn vị tổ chức, cá nhân phối hợp tuyên truyền. 
4. Tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn về công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm với các đơn vị, các tổ chức trong và ngoài nước. 
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành phố hoặc Sở Văn hóa và Thể thao giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

 
 
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 7
Lượt truy cập: 864089