Thứ Tư 04/10/2023 14:13 GMT+7
Văn bản Chỉ đạo- Điều hành

Công văn số 2013/SVHTT-VP ngày 28/4/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội về hoạt động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(HIEC) - Công văn số 2013/SVHTT-VP ngày 28/4/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội về hoạt động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 1768/SVHTT-VP ngày 14/4/2023 về việc tăng cường, nâng cao chất lượng trao đổi, sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo Công văn 3081/VP-HCTC và Công văn số 3082/VP-HCTC ngày 7/4/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

(HIEC) - Công văn số 1768/SVHTT-VP ngày 14/4/2023 về việc tăng cường, nâng cao chất lượng trao đổi, sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo Công văn 3081/VP-HCTC và Công văn số 3082/VP-HCTC ngày 7/4/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 về Ban hành Quy chế quản lý sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quy chế về quản lý sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 về Ban hành Quy chế quản lý sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quy chế về quản lý sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh  [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 4/2/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

(HIEC) - Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 4/2/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 3081/VP -HCTC ngày 7/4/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp, nâng cao thực hiện Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về gửi văn bản điện tử

(HIEC) - Công văn số 3081/VP -HCTC ngày 7/4/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp, nâng cao thực hiện Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về gửi văn bản điện tử [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 380/QPTNO-TĐ ngày 10/4/2023 của Qũy phát triển nhà ở về việc hỗ trợ phổ biến thông tin và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức vay tiền tạo lập nhà ở

 (HIEC) - Công văn số 380/QPTNO-TĐ ngày 10/4/2023 của Qũy phát triển nhà ở về việc hỗ trợ phổ biến thông tin và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức vay tiền tạo lập nhà ở  [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1697 SVHTT-XDNSVHGD ngày 25/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung trọng tâm triển khai thực hiện trên lĩnh vực văn hóa cơ sở quý II/2023

(HIEC) - Kế hoạch số 1697 SVHTT-XDNSVHGD ngày 25/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung trọng tâm triển khai thực hiện trên lĩnh vực văn hóa cơ sở quý II/2023 [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 2641 CV/BTGTU ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về hướng dẫn và sử dụng Đảng kỳ

(HIEC) - Công văn số 2641 CV/BTGTU ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về hướng dẫn và sử dụng Đảng kỳ [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 101/XDNSVHGD ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc thực hiện các nội dung chuẩn bị Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao

(HIEC) - Công văn số 101/XDNSVHGD ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc thực hiện các nội dung chuẩn bị Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao  [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 875 KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023

(HIEC) - Kế hoạch số 875 KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" năm 2023 [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1690 SVHTT-VP ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023 và công tác đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị trên địa bàn Thành phố

(HIEC) - Kế hoạch số 1690 SVHTT-VP ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh" và Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023 và công tác đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị trên địa bàn Thành phố [Xem toàn bộ văn bản]

Kế hoạch số 1559/KH-SVHTT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao

(HIEC) - Kế hoạch số 1559/KH-SVHTT ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 1410 SVHTT- VP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Công văn số 546/STTTT-CNTT ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

(HIEC) - Công văn số 1410 SVHTT- VP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Công văn số 546/STTTT-CNTT ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số [Xem toàn bộ văn bản]

Hướng dẫn số 1316/SVHTT- TCPC ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến Hướng dẫn 01/HD-BTĐKT ngày 16/3/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố

(HIEC) - Hướng dẫn số 1316/SVHTT- TCPC ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến Hướng dẫn 01/HD-BTĐKT ngày 16/3/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 821/SVHTT- VP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

(HIEC) - Công văn số 821/SVHTT- VP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft [Xem toàn bộ văn bản]

Công văn số 1811/SVHTT-TCPC ngày 18/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19

(HIEC) - Công văn số 1811/SVHTT-TCPC ngày 18/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 [Xem toàn bộ văn bản]  

Kế hoạch số 1795 về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 26/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”, năm 2023 định hướng đến năm 2025

(HIEC) - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 26/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035”, năm 2023 định hướng đến năm 2025 [Xem toàn bộ văn bản]

Thông báo phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)

(HIEC) - Thông báo số 11/TB-TTTL ngày 18 tháng 4 năm 2023 về việc biên soạn, phát hành bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023) [Xem toàn bộ văn bản]

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

(HIEC) - Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử [Xem toàn bộ văn bản]

Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

(HIEC) - Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh [Xem toàn bộ văn bản]

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 2785199