Thứ Ba 07/04/2020 02:52 GMT+7

Triển lãm ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin

Ngày đăng: 12/02/2015
Triển lãm ảnh "Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin" chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015) tại Nhà Văn hóa Thanh niên, từ ngày 30/01/2015 đến ngày 10/02/2015
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ sự hợp nhất ba tổ chức Cộng sản trong nước thành một Đảng thống nhất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.
Tranh: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 19 tháng 02 năm 1951 tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang với quyết tâm “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị tại Đại hội
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960. Đại hội khẳng định đường lối chiến lược cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976 trong bối cảnh đất nước hoàn toàn thống nhất. Đại hội tổng kết những bài học lớn của Cách mạng Việt Nam và đề ra đường lối chiến lược đưa cả nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 1982 thông qua những mục tiêu và nhiệm vụ chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VII của Đảng tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 năm 1991 đề ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VIII của Đảng tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 1996 – Đại hội tiếp tục công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư Đảng. Sau đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa VIII) tháng 12 năm 1997, Đồng chí Lê Khả Phiêu đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2001 với chủ đề: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc trong thời điểm trọng đại bước vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ X của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2006 với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 2011 tại Hà Nội, với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng.
Chủ tịch HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969) - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí TRẦN PHÚ (1904 - 1931), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng thời kỳ 1930 – 1931
Đồng chí LÊ HỒNG PHONG (1902 - 1942), Tổng Bí thư của Đảng thời kỳ 1935 – 1936.
Đồng chí HÀ HUY TẬP (1906 - 1941), Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 7 năm 1936 đến tháng 3 năm 1938.
Đồng chí NGUYỄN VĂN CỪ (1912 - 1941), Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 3 năm 1938 đến năm 1940.
Đồng chí TRƯỜNG CHINH (1907 - 1988), Tổng Bí thư của Đảng thời kỳ 1941 – 1956 và từ tháng 7 năm 1986 đến tháng 12 năm 1986.
Đồng chí LÊ DUẨN (1907 – 1986), Bí thư Thứ Nhất từ tháng 9 năm 1960 đến năm 1975, Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1976 đến tháng 7 năm 1986.
Đồng chí NGUYỄN VĂN LINH (1915 - 1998), Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 6 năm 1991.
Đồng chí ĐỖ MƯỜI - Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997.
Đồng chí LÊ KHẢ PHIÊU - Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001.
Đồng chí NÔNG ĐỨC MẠNH - Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 01 năm 2011.
Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 01 năm 2011 đến nay.
Tranh vẽ: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
Hưởng ứng cao trào Dân chủ (1936 – 1939), nhiều cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân đã diễn ra khắp các địa phương nhằm đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ.
Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên khởi nghĩa, giành chính quyền. Cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập và dân chủ.
Ảnh: Nhân dân Sài Gòn nổi dậy giành chính quyền, tháng 8 năm 1945.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do.
Sau 55 ngày đêm chiến đấu với phương châm “Đánh chắc, thắng chắc”, với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, ngày 07 tháng 5 năm 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.
Ảnh: Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ - Cátxtri.
Năm 1960, cao trào đấu tranh chính trị đòi hiệp thương tổng tuyển cử, cải thiện dân sinh, dân chủ, chống “tố cộng”, “diệt cộng”, đặc biệt là phong trào Đồng Khởi chống Mỹ - ngụy bùng lên ở Bến Tre và nhanh chóng lan rộng khắp miền Nam.
Từ giữa năm 1965 đến năm 1968, quân và dân ta chiến thắng oanh liệt trên khắp các chiến trường ở cả hai miền Nam, Bắc, báo hiệu sự thất bại thảm hại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ.
Ảnh: Biệt động Sài Gòn tấn công Tòa Đại sứ Mỹ trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta.
Ảnh: 11giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn.
Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền trên trục Quốc lộ 1A, tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh miền Tây với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cầu dây văng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam.
Công trình cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng là một trong số ít cầu dây văng nhiều nhịp trên thế giới, áp dụng công nghệ thi công hiện đại, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, khánh thành ngày 04 tháng 01 năm 2015.
Hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á là công trình hầm xuyên núi đầu tiên trên trục giao thông huyết mạch Bắc – Nam và đã sử dụng an toàn hiệu quả trên 10 năm qua.
Đường hầm vượt sông Sài Gòn là hầm dìm hiện đại nhất Đông Nam Á được đưa vào sử dụng năm 2011, góp phần thúc đẩy sự phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm của thành phố Hồ Chí Minh.
Đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường nội đô được mở rộng 12 làn xe, góp phần giảm ùn tắc giao thông cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà ga Quốc tế T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, diện tích sàn hơn 139.000m2, công suất 10 triệu hành khách/năm giai đoạn 2015 - 2020 và nâng lên 15 triệu hành khách/năm giai đoạn 2020 – 2030 vừa mới được đưa vào khai thác ngày 4 tháng 01 năm 2015.
Tháng 4 năm 1992, hệ thống truyền tải điện 500KV Bắc - Nam được khởi công xây dựng, nối kết toàn bộ lưới điện quốc gia. Đây là công trình có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Mỏ dầu Bạch Hổ trên vùng biển Vũng Tàu là một trong các mỏ dầu quan trọng cung cấp năng lượng cho đất nước.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm của quốc gia trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.
Tổ hợp khí - điện - đạm Cà Mau là công trình trọng điểm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỉ trọng công nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, Việt Nam từ một nước thiếu lương thực trầm trọng, nay đã đảm bảo an ninh lương thực và trở thành một trong những nước đứng đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới.
Ảnh: Xuất khẩu gạo tại cảng Cát Lái - thành phố Hồ Chí Minh.
Với sản lượng cao, cà phê của Việt Nam đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia.
Cố đô Huế – Kinh đô nước Việt Nam của triều đình Nhà Nguyễn được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX. Tháng 12 năm 1993, Quần thể công trình di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - thắng cảnh thiên nhiên đặc biệt của Việt Nam được UNESCO hai lần công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1994 và năm 2000.
Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại, ngày 05 tháng 12 năm 2013.
Thanh niên dân tộc Dao truy cập Internet tại điểm bưu điện văn hóa xã Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đây là tỉnh miền núi đầu tiên trong cả nước kết nối Internet đến các điểm bưu điện văn hóa xã.
Giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng danh giá Fields - giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực toán học của thế giới, tháng 8 năm 2010.
Hải quân duyệt đội ngũ.
Cảnh sát biển Việt Nam diễn tập chống cướp biển có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Trong giai đoạn đổi mới, hội nhập, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ảnh: Lễ thượng cờ Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bandasers Begagoan (Brunei). Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), năm 1995.
Ngày 07 tháng 11 năm 2006, tại trụ sở WTO (Genève – Thụy Sĩ), Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới.
Ảnh: Tổng Giám đốc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Pascal Lamy trao các văn bản kết nạp Việt Nam vào WTO cho Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển.(Ảnh: TTXVN)
Đại biểu các nước chúc mừng Việt Nam là Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (2008 - 2009).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu nhân dịp Việt Nam nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2010, ngày 31 tháng 12 năm 2009.
Ngày 25 tháng 7 năm 2013, tại Nhà Trắng (Mỹ), cuộc hội đàm giữa Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã quyết định xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ dựa trên nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai nước .
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, tháng 4 năm 1977.
Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, tháng 10 năm 1980.
Đồng chí Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Thành phố phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III, tháng 11 năm 1983.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ IV ra mắt Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, tháng 10 năm 1986.
Đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V (vòng 2), tháng 10 năm 1991.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, tháng 5 năm 1996.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, tháng 12 năm 2000.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ VIII ra mắt tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, tháng 9 năm 2005.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX với sự tham dự của 499 đại biểu thay mặt cho hơn 154.000 đảng viên toàn Đảng bộ, ngày 5 tháng 10 năm 2010.
Đoàn viên thanh niên cùng các em học sinh trường Tiểu học Mê Linh đến thăm và tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Vẽ cư ngụ tại Phường 7, Quận 3.
Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình tổ chức trao tặng Nhà nghĩa tình đồng đội.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng công nhân vui Tết cổ truyền của dân tộc trong buổi Họp mặt gia đình Công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.
Ngày hội Hoa hướng dương lần 7 năm 2014 “Vì bệnh nhi ung thư” với thông điệp Một bàn tay - Một góp xây - Một chia sẻ - Một tình thương cho bệnh nhi ung thư. Ngày hội đã trao 64 suất học bổng cho bệnh nhi ung thư khỏi bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở lại trường, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.
Nhiều chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm được các đơn vị tổ chức nhằm giúp trang bị những kỹ năng, định hướng, tạo cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên và người lao động trên địa bàn Thành phố.
Sân bay Tân Sơn Nhất với hai nhà bay quốc nội và quốc tế được nâng cấp hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao thương của Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.
Tân cảng Cát Lái - Quận 2 là một trong những cảng biển mới được qui hoạch xây dựng và đi vào hoạt động với khối lượng container ra vào lớn nhất trên toàn bộ hệ thống cảng biển Việt Nam.
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô rộng hơn 7 ha, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, có khả năng đào tạo 5.000 học viên và 1.500 người tham dự hội thảo cùng lúc.
Cầu Bình Lợi (thuộc tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài) là cầu vòm thép quy mô lớn nhất Việt Nam với chiều dài 975m, góp phần kết nối giao thông Quận Bình Thạnh và Quận Thủ Đức.
Đại lộ Nguyễn Văn Linh có chiều dài 17,8 km với 10 làn xe, là tuyến đường đô thị lớn và hiện đại, góp phần phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất đi vào hoạt động với đội ngũ công nhân lành nghề và trang thiết bị sản xuất hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Ảnh: Sản xuất thiết bị y tế xuất khẩu tại Công ty TNHH Nikkiso với 100% vốn Nhật Bản tại Khu Chế xuất Tân Thuận.
Các trại bò sữa tại các xã nông thôn mới ngày càng được đầu tư hiện đại, cho sản phẩm chất lượng cao.
Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới nhân rộng nhiều giống cây trồng chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế Thành phố.
Ảnh: Trồng dưa lê trong nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
Siêu thị Co.opmart Foodcosa Quang Trung – Gò Vấp là siêu thị liên doanh giữa Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố (Saigon Co.op) và Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Thành phố (Foodcosa), được xây dựng hiện đại với vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng, gồm 4 tầng kinh doanh và 2 tầng hầm, riêng tầng 3 là cụm rạp Galaxy gồm 6 phòng chiếu phim 2D và 3D.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) cùng với nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động thường niên do Thành phố tổ chức nhằm giới thiệu đến du khách không gian văn hóa đa sắc màu cùng các sản phẩm du lịch phong phú của nhiều địa phương trong nước và quốc tế.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được Thành phố tổ chức long trọng hàng năm tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tưởng nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của tổ tiên.
Đại diện lãnh sự các nước và vùng lãnh thổ tham dự chương trình khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Hội nhập và phát triển” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 12/9/2014 đến 14/9/2014 tại Công viên 23/9.
Nhà hát nghệ thuật Phương Nam (tiền thân là Đoàn Xiếc và Đoàn nghệ thuật Múa rối Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức ra mắt khán giả với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu phương Nam”, ngày 18 tháng 7 năm 2014.
Liên hoan Tuyên truyền Lưu động năm 2014 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh hướng về biên giới và biển đảo thân yêu” do Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố phối hợp với các quận – huyện tổ chức.
Hội Sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2014 với chủ đề “Văn hóa và phát triển” nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Đông đảo người dân các xã xây dựng nông thôn mới tham gia Liên hoan văn hóa, thể thao quần chúng năm 2014.
Giao lưu các nhà giáo điển hình tại Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” lần VII – năm 2014 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 18 tháng 11 năm 2014.
Trường Trung học Cơ sở Tân Thông Hội, huyện Củ Chi được đầu tư xây mới, hiện đại, đảm bảo việc dạy và học cho người dân trên địa bàn.
Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp trạm y tế đạt chuẩn về cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn kỹ thuật cao và đầu tư trang thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương.
Ảnh: Trạm Y tế xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2014 khai mạc với sự tham gia của 1.350 vận động viên, ngày 11 tháng 01 năm 2014.
Giữ vững quốc phòng an ninh là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Cài hoa chúc mừng chiến sĩ mới trong Lễ Giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2014.
Rèn luyện, xây dựng lực lượng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại, vững mạnh nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cửa khẩu cảng Sài Gòn.
Gần 300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong, Cảng vụ Hàng hải, Sở Giao thông Vận tải cùng đông đảo người dân huyện Nhà Bè và Cần Giờ tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố cháy nổ tại bến phà Bình Khánh, ngày 31 tháng 10 năm 2014.
Chương trình Giao lưu Gương sáng phố phường lần thứ 15 năm 2014 nhằm tôn vinh những con người bình dị mà cao cả do báo Công an phối hợp với Cung Văn hóa Lao động và Đài Truyền hình Thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2014) và 9 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2014).
Trong quá trình hội nhập và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố với các nước vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.
Ảnh: Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm Việt Nam.
Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Hungary Ader Janos thăm chính thức Việt Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2014.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Sở Khoa học và Công nghệ Viêng Chăn, Lào do ông Sihoun Sitthileuxay, Phó Bí thư Thành ủy Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch (ICDREC) Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty RADRIX của Nhật Bản ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển vi mạch với sự chứng kiến của đồng chí Lê Mạnh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc họp quan chức cao cấp ASEAN – EU (SOM ASEAN-EU) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013. (Ảnh: Thế Anh)
Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy chúc mừng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2013 - 2014) tại Lễ kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014).
Giao lưu các gương điển hình tại Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2013 - 2014).
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” nhằm động viên, cổ vũ toàn dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, ngày 6 tháng 5 năm 2014.
Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng thời đại” lần VI, năm 2014 do Thành Đoàn, Đại học Quốc gia, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu nguyện phấn đấu, sống có lý tưởng, khát vọng và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động, cống hiến vì cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Ảnh: Lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 12
Lượt truy cập: 1562954