Thứ Tư 29/11/2023 22:10 GMT+7

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG QUÝ II NĂM 2016

Ngày đăng: 01/04/2016

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

4. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

6. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

8. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

9. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016).

10. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

11. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

12. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016).

13. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 40 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2016).

14. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

15. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân.

17. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân.

18. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

19. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

20. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 17/3/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh)


Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 4
Lượt truy cập: 162637