Thứ Ba 07/04/2020 03:25 GMT+7

Nghĩ về “Đảng văn minh”

Ngày đăng: 03/02/2020
(Thanhuytphcm.vn) - “Văn minh” thường được cho là “trình độ, giai đoạn phát triển của nền văn hóa vật chất và tinh thần”, là “trình độ phát triển khá cao của nền văn hóa về tinh thần và vật chất trong xã hội loài người”, “có trình độ văn hóa cao”... Với cách hiểu đó, “văn minh” thường phản ánh niềm tin và khát vọng của con người vào tiến bộ xã hội. Văn minh đối lập với “dã man”, “mông muội”, “lạc hậu”, “trì trệ”...


Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/1960), ngày 5/1/1960, tại Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no…".

Có thể thấy, Đảng ta văn minh vì sự ra đời của Đảng ở thời điểm khó khăn, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ XX), lúc mà con đường giải phóng dân tộc gần như vô định, đã gánh vác sứ mệnh dẫn dắt nhân dân đoàn kết đứng lên đấu tranh tự giải phóng cho mình. Đảng văn minh vì là một tổ chức chính trị chân chính, trung thành với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của đất nước với tinh thần yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa. Đảng văn minh vì Đảng là một tổ chức cách mạng, kiên trì cải tạo xã hội cũ, phá bỏ mọi cái lạc hậu; kiên trì đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác, cái xấu, cái tiêu cực. Đảng văn minh vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng luôn nhằm xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, tiến tới nền văn minh cộng sản chủ nghĩa. Đảng văn minh vì Đảng là một tổ chức có năng lực trí tuệ cao, có trình độ văn hóa tiêu biểu của thế giới đương đại, có trình độ lý luận đủ sức tiên phong dẫn đường cho quần chúng trong các giai đoạn phát triển của lịch sử. Đảng văn minh vì trong tổ chức và hoạt động, Đảng phải không ngừng rèn luyện cho mình cách ứng xử văn minh, như “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” như lời Bác Hồ dặn dò trong Di chúc…

Trong mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, Đảng luôn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn để đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi các tàn tích của chế độ cũ còn ẩn khuất trong từng đảng viên, nhất là các đảng viên giữ vai trò lãnh đạo. Hiện nay, Đảng thực hiện “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” nhằm “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân” như Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã nêu.

Thực tiễn cho thấy, để Đảng ta là một đảng văn minh luôn cần có những đảng viên văn minh. Những đảng viên văn minh phải là những đảng viên có trình độ tri thức cao, phù hợp với sự vận động và phát triển của xã hội (cả của đất nước và của thế giới), không chỉ thể hiện qua trình độ học vấn mà còn qua kiến thức, nhận thức, để có thể đủ sức thuyết phục và lãnh đạo của quần chúng nhân dân. Đảng viên văn minh phải luôn tiên phong, gương mẫu trong hành động thực tiễn (trong công tác chuyên môn, đạo đức, lối sống…), như luôn chú trọng nâng cao năng suất lao động, luôn hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao, có cách sinh hoạt lành mạnh, tiến bộ (không có hành xử bạo lực, không thực hiện và kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan, không tham gia các tệ nạn xã hội…).

Đảng viên văn minh phải luôn biết “vì mọi người”, không ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, chăm bẵm cho lợi ích của riêng mình, luôn biết “lo trước cái lo của nhân dân, vui sau cái vui của nhân dân”, luôn biết đặt lợi ích của Đảng, của tổ chức lên trên lợi ích riêng của mình… Đảng viên văn minh là phải luôn tự học tập, tự đổi mới, tự rèn luyện, luôn tự nâng mình lên về mọi mặt trong điều kiện có thể để luôn tiến bộ và không lạc hậu so với chính bản thân mình, so với người khác…

Đảng viên văn minh là luôn chú trọng tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng tiến bộ cả về nội dung và phương thức lãnh đạo, hoạt động để không chỉ là một tổ chức chính trị thực sự tiến bộ, phù hợp với thực tiễn xã hội mà còn khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng…

Thực tiễn cũng chỉ ra rằng, còn có nhiều đảng viên chưa thể hiện tính văn minh, thậm chí còn đi ngược lại với các tiêu chí của sự văn minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” đã thẳng thắn nhìn nhận: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở”; “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”; “Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty”... Trước đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng nêu rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”

Từ đó cho thấy, "văn minh" là sự kết tinh của đạo đức và trí tuệ được thể hiện ở đường lối chính trị và hành động chính trị của Đảng và luôn được thể hiện trong từng đảng viên. Muốn Đảng có văn minh, có trí tuệ thì đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải là những người đạo đức nhất, trí tuệ nhất, đồng thời tập hợp và phát huy trí tuệ của toàn dân tộc. Để được như vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tự học tập, cả lý luận lẫn chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng tự rèn luyện, cả bản lĩnh chính trị lẫn tư cách đạo đức. Tức là, sự vận động để đạt tới văn minh phải bắt đầu từ sự vận động của mỗi đảng viên, của mỗi tổ chức đảng và toàn Đảng.

Mỗi đảng viên trong hoạt động thực tiễn cần luôn tự kiểm điểm mình xem đã thể hiện sự văn minh như thế nào và cần làm gì để không bị lạc hậu, trì trệ. Sự giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát… của tổ chức đảng là rất cần thiết và quan trọng nhưng yêu cầu về sự tự giác của mỗi đảng viên cũng có ý nghĩa đặc biệt. Sự tự điều chỉnh của mỗi đảng viên có thể trở thành động lực của sự đổi mới của tổ chức đảng và của toàn Đảng.

Do đó, thay vì phê phán các biểu hiện chưa văn minh trong Đảng, hoặc thờ ơ với các biểu hiện đó, mỗi đảng viên cần chủ động và tích cực đấu tranh với thực trạng đó, bắt đầu từ bản thân mình, rồi đến các đồng chí trong chi bộ, đảng bộ. Hơn ai hết, mỗi đảng viên cần tự thắp lên một que diêm thay vì nguyền rủa bóng đêm, bởi chỉ có ánh sáng mới đẩy lùi được bóng tối, còn than thở, chỉ trích thì không bao giờ thay đổi được điều gì cả!

Vân Tâm

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 9
Lượt truy cập: 1563209