Thứ Tư 22/01/2020 02:54 GMT+7

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TD,TT

Ngày đăng: 15/12/2011

 altSự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của nước ta luôn gắn liền với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Ngay trong chương trình Việt Minh năm 1941, Đảng đã xác định rõ khuyến khích nền thể dục quốc dân là làm cho giống nòi thêm mạnh.

Sau Đại hội XI vừa thành công tốt đẹp, Ban Bí thư giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo để ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, khẳng định vị trí, vai trò của thể dục thể thao trong việc chuẩn bị bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, cũng khẳng định trách nhiệm của ngành thể dục thể thao phải làm sao cho công tác thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh…

Ngày 01 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, điểm mới trong nội dung của Nghị quyết là ưu tiên phát triển thể dục thể thao trường học và dành quỹ đất cho thể dục thể thao.

Trước hết quan điểm nhất quán về phát triển thể dục thể thao phục vụ sức khỏe nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc là quan điểm lãnh đạo xuyên suốt.

Điểm mới của Nghị quyết là phải làm sao phát triển lĩnh vực thể dục thể thao để phục vụ việc phát triển nguồn nhân lực; đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho sự phát triển. Khẳng định phải tập trung ưu tiên cho phát triển thể dục thể thao trường học. Vì chúng ta biết, thể thao trường học là bao gồm tất cả lực lượng học sinh, sinh viên - lực lượng tham gia vào quá trình lao động, xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau này (hiện nay số lượng học sinh, sinh viên trong trường học khoảng 22 triệu, chiếm gần 1/4 dân số cả nước. Đây là nguồn lực quan trọng cho nên lần này là tập trung phát triển thể dục thể thao trong trường học, trong thanh, thiếu niên để chuẩn bị bồi dưỡng nhân tài thể dục thể thao cho đất nước).

Theo Tổng cục TDTT

 

Liên kết website
Điểm đến
Lượt truy cập
Đang online : 22
Lượt truy cập: 1387377